Điều khoản dịch vụ

Cập nhật ngày 27 tháng 4 năm 2016

Sử dụng các thông tin, dịch vụ, sản phẩm trên website www.kitchenrock.vn và app Kitchen Rock đồng nghĩa với việc bạn đã chấp nhận hoàn toàn các quy định sử dụng website và app của chúng tôi dưới đây. Mời bạn vui lòng đọc kỹ các quy định sử dụng trước khi quyết định sử dụng thông tin, dịch vụ, sản phẩm của chúng tôi.

Đăng ký sử dụng và đăng nhập tài khoản

Khi đăng ký sử dụng tài khoản trên app Kitchen Rock, bạn cần cung cấp cho chúng tôi các thông tin cá nhân chính xác và mới nhất. Khi chọn mật khẩu cho tài khoản truy nhập, hãy chọn mật khẩu theo cách không dễ đoán.

Sau khi đăng ký, bạn chịu trách nhiệm bảo quản mật khẩu. Kitchen Rock sẽ luôn coi việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ trên app bằng tên truy nhập và mật khẩu hay tài khoản facebook của một người nào đó như là việc truy nhập và sử dụng các dịch vụ bởi chính khách hàng đó.

Quyền thu thập và sử dụng thông tin

Đề nghị các bạn xem thêm tại http://www.kitchenrock.vn/privacy-policy/

Tuyên bố từ chối

Kitchen Rock không có bất cứ bảo đảm nào hoặc tuyên bố nào về tính chính xác hay hoàn thiện của bất kỳ thông tin nào trên website và app của chúng tôi. Định kỳ Kitchen Rock sẽ bổ sung, thay đổi, cải tiến hoặc cập nhật các tính năng và thông tin trên website và app mà không cần báo trước. Trong bất kỳ trường hợp nào, Kitchen Rock sẽ không chịu trách nhiệm về bất cứ mất mát, thiệt hại, trách nhiệm mang lại do việc sử dụng thông tin từ website này và app Kitchen Rock, cũng như bất kỳ lỗi, thiếu sót, gián đoạn hoặc chậm trễ về các thông tin.

Trang web và app của Kitchen Rock bao gồm các đường liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền sở hữu hoặc kiểm soát của chúng tôi hoặc chứa các thông tin do các bên thứ ba cung cấp. Do vậy, Kitchen Rock không chịu trách nhiệm về các lỗi hoặc thiếu sót trong thông tin trích dẫn và các nội dung, quyền riêng tư, tính bảo mật của các trang web liên kết đến cũng như các thiệt hại nếu có khi bạn truy nhập, sử dụng các trang web đó.

Quyền sở hữu trí tuệ và các quyền khác

Tất cả quyền sở hữu trí tuệ tồn tại trong website và app Kitchen Rock đều thuộc về Kitchen Rock. Theo đó, tất cả các quyền hợp pháp đều được đảm bảo. Trừ phi được sự đồng ý của Kitchen Rock, bạn không được phép xuất bản, tái sản xuất, truyền hoặc phân phát bằng bất cứ hình thức nào bất cứ thành phần nào của app Kitchen Rock, bao gồm nhưng không giới hạn bởi ảnh, nội dung công thức, thực đơn, bộ sưu tập; logo và các thiết kế app, hoặc tạo ra những bản sửa đổi của nội dung cung cấp trong app Kitchen Rock.

Thay đổi quy định

Chúng tôi có toàn quyền thay đổi quy định mà không cần báo trước. Với việc tiếp tục sử dụng website và app Kitchen Rock sau những sửa đổi đó, bạn mặc nhiên đồng ý chấp hành các sửa đổi trong quy định.